VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2021-12-02김*주설치완료
 • 2021-12-02윤*연설치완료
 • 2021-12-02박*진설치완료
 • 2021-12-02최*혁설치완료
 • 2021-12-02김*숙설치완료
 • 2021-12-02김*정설치완료
 • 2021-12-02윤*정설치완료
 • 2021-12-02김*혁설치완료
 • 2021-12-02신*권설치완료
 • 2021-12-02이*화설치완료
 • 2021-12-02황*연설치완료
 • 2021-12-02최*우설치완료
 • 2021-12-02김*현설치완료
 • 2021-12-02전*희설치완료
 • 2021-12-02마*숙설치완료
 • 2021-12-02도*림설치완료
 • 2021-12-02조*완설치완료
 • 2021-12-02김*주설치완료
 • 2021-12-02박*준설치완료
 • 2021-12-02김*호설치완료
 • 2021-12-02임*섭설치완료
 • 2021-12-02권*한설치완료
 • 2021-12-02김*기설치완료
 • 2021-12-02안*례설치완료
 • 2021-12-02손*민설치완료
 • 2021-12-02하*엽설치완료
 • 2021-12-02임*호설치완료
 • 2021-12-02송*우설치완료
 • 2021-12-02전*중설치완료
 • 2021-12-02이*호설치완료
 • 2021-12-02조*옥설치완료
 • 2021-12-02윤*철설치완료
 • 2021-12-02박*우설치완료
 • 2021-12-02오*록설치완료
 • 2021-12-02황*희설치완료
 • 2021-12-02공*진설치완료
 • 2021-12-02조*준설치완료
 • 2021-12-02홍*훈설치완료
 • 2021-12-02최*운설치완료
 • 2021-12-02박*란설치완료
 • 2021-12-02진*성설치완료
 • 2021-12-02최*휘설치완료
 • 2021-12-02윤*숙설치완료
 • 2021-12-02연*흠설치완료
 • 2021-12-02신*희설치완료
 • 2021-12-02우*원설치완료
 • 2021-12-02장*진설치완료
 • 2021-12-02이*나설치완료
 • 2021-12-02장*호설치완료
 • 2021-12-02김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2021-12-02정*구지급완료
 • 2021-12-02주*호지급완료
 • 2021-12-02이*철지급완료
 • 2021-12-02이*호지급완료
 • 2021-12-02박*영지급완료
 • 2021-12-02박*희지급완료
 • 2021-12-02김*원지급완료
 • 2021-12-02김*림지급완료
 • 2021-12-02정*식지급완료
 • 2021-12-02최*리지급완료
 • 2021-12-02이*중지급완료
 • 2021-12-02이*화지급완료
 • 2021-12-02최*철지급완료
 • 2021-12-02이*선지급완료
 • 2021-12-02김*민지급완료
 • 2021-12-02윤*환지급완료
 • 2021-12-02고*환지급완료
 • 2021-12-02권*웅지급완료
 • 2021-12-02이*규지급완료
 • 2021-12-02김*갑지급완료
 • 2021-12-02차*예지급완료
 • 2021-12-02신*원지급완료
 • 2021-12-02조*걸지급완료
 • 2021-12-02노*도지급완료
 • 2021-12-02박*경지급완료
 • 2021-12-02김*지지급완료
 • 2021-12-02김*현지급완료
 • 2021-12-02임*영지급완료
 • 2021-12-02이*훈지급완료
 • 2021-12-02이*지지급완료
 • 2021-12-02김*정지급완료
 • 2021-12-02이*순지급완료
 • 2021-12-02장*얀지급완료
 • 2021-12-02이*원지급완료
 • 2021-12-02이*인지급완료
 • 2021-12-02박*흠지급완료
 • 2021-12-02유*원지급완료
 • 2021-12-02이*우지급완료
 • 2021-12-02최*영지급완료
 • 2021-12-02함*민지급완료
 • 2021-12-02강*정지급완료
 • 2021-12-02김*영지급완료
 • 2021-12-02김*헌지급완료
 • 2021-12-02안*술지급완료
 • 2021-12-02최*규지급완료
 • 2021-12-02김*지지급완료
 • 2021-12-02김*식지급완료
 • 2021-12-02홍*명지급완료
 • 2021-12-02이*홍지급완료
 • 2021-12-02배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  유무선 ★★★만원
  인터넷 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제