VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2023-02-06김*주설치완료
 • 2023-02-06윤*연설치완료
 • 2023-02-06박*진설치완료
 • 2023-02-06최*혁설치완료
 • 2023-02-06김*숙설치완료
 • 2023-02-06김*정설치완료
 • 2023-02-06윤*정설치완료
 • 2023-02-06김*혁설치완료
 • 2023-02-06신*권설치완료
 • 2023-02-06이*화설치완료
 • 2023-02-06황*연설치완료
 • 2023-02-06최*우설치완료
 • 2023-02-06김*현설치완료
 • 2023-02-06전*희설치완료
 • 2023-02-06마*숙설치완료
 • 2023-02-06도*림설치완료
 • 2023-02-06조*완설치완료
 • 2023-02-06김*주설치완료
 • 2023-02-06박*준설치완료
 • 2023-02-06김*호설치완료
 • 2023-02-06임*섭설치완료
 • 2023-02-06권*한설치완료
 • 2023-02-06김*기설치완료
 • 2023-02-06안*례설치완료
 • 2023-02-06손*민설치완료
 • 2023-02-05하*엽설치완료
 • 2023-02-05임*호설치완료
 • 2023-02-05송*우설치완료
 • 2023-02-05전*중설치완료
 • 2023-02-05이*호설치완료
 • 2023-02-05조*옥설치완료
 • 2023-02-05윤*철설치완료
 • 2023-02-05박*우설치완료
 • 2023-02-05오*록설치완료
 • 2023-02-05황*희설치완료
 • 2023-02-05공*진설치완료
 • 2023-02-05조*준설치완료
 • 2023-02-05홍*훈설치완료
 • 2023-02-05최*운설치완료
 • 2023-02-05박*란설치완료
 • 2023-02-05진*성설치완료
 • 2023-02-05최*휘설치완료
 • 2023-02-05윤*숙설치완료
 • 2023-02-05연*흠설치완료
 • 2023-02-05신*희설치완료
 • 2023-02-05우*원설치완료
 • 2023-02-05장*진설치완료
 • 2023-02-05이*나설치완료
 • 2023-02-05장*호설치완료
 • 2023-02-05김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2023-02-05정*구지급완료
 • 2023-02-05주*호지급완료
 • 2023-02-05이*철지급완료
 • 2023-02-05이*호지급완료
 • 2023-02-05박*영지급완료
 • 2023-02-05박*희지급완료
 • 2023-02-05김*원지급완료
 • 2023-02-05김*림지급완료
 • 2023-02-05정*식지급완료
 • 2023-02-05최*리지급완료
 • 2023-02-05이*중지급완료
 • 2023-02-05이*화지급완료
 • 2023-02-05최*철지급완료
 • 2023-02-05이*선지급완료
 • 2023-02-05김*민지급완료
 • 2023-02-05윤*환지급완료
 • 2023-02-05고*환지급완료
 • 2023-02-05권*웅지급완료
 • 2023-02-05이*규지급완료
 • 2023-02-05김*갑지급완료
 • 2023-02-05차*예지급완료
 • 2023-02-05신*원지급완료
 • 2023-02-05조*걸지급완료
 • 2023-02-05노*도지급완료
 • 2023-02-05박*경지급완료
 • 2023-02-05김*지지급완료
 • 2023-02-05김*현지급완료
 • 2023-02-05임*영지급완료
 • 2023-02-05이*훈지급완료
 • 2023-02-05이*지지급완료
 • 2023-02-05김*정지급완료
 • 2023-02-05이*순지급완료
 • 2023-02-05장*얀지급완료
 • 2023-02-05이*원지급완료
 • 2023-02-05이*인지급완료
 • 2023-02-05박*흠지급완료
 • 2023-02-05유*원지급완료
 • 2023-02-05이*우지급완료
 • 2023-02-05최*영지급완료
 • 2023-02-05함*민지급완료
 • 2023-02-05강*정지급완료
 • 2023-02-05김*영지급완료
 • 2023-02-05김*헌지급완료
 • 2023-02-05안*술지급완료
 • 2023-02-05최*규지급완료
 • 2023-02-05김*지지급완료
 • 2023-02-05김*식지급완료
 • 2023-02-05홍*명지급완료
 • 2023-02-05이*홍지급완료
 • 2023-02-05배*주지급완료