VS

인터넷끝판왕
양심설계

총 160만원
절감!

월요금 25,500원
3년간 요금 92만원

 • 사은품 당일지급
 • 개인정보 완벽 보안
 • 고객맞춤 가성비 상품 제안
 • 부가서비스 권유NO
 • 가족단위 통신비 할인 방법 제시

비양심 업체설계

월요금 69,500원
3년간 요금 250만원

 • 사은품 먹튀(폐업, 잠수)
 • 개인정보 판매 악용
 • 고요금제 권유
 • 불편한 부가서비스 권유
 • 한명만 걸려라 눈탱이 설계

실시간 접수현황

 • 접수일
 • 이름
 • 신청현황
 • 2022-08-17김*주설치완료
 • 2022-08-17윤*연설치완료
 • 2022-08-17박*진설치완료
 • 2022-08-17최*혁설치완료
 • 2022-08-17김*숙설치완료
 • 2022-08-17김*정설치완료
 • 2022-08-17윤*정설치완료
 • 2022-08-17김*혁설치완료
 • 2022-08-17신*권설치완료
 • 2022-08-17이*화설치완료
 • 2022-08-17황*연설치완료
 • 2022-08-17최*우설치완료
 • 2022-08-17김*현설치완료
 • 2022-08-17전*희설치완료
 • 2022-08-17마*숙설치완료
 • 2022-08-17도*림설치완료
 • 2022-08-17조*완설치완료
 • 2022-08-17김*주설치완료
 • 2022-08-17박*준설치완료
 • 2022-08-17김*호설치완료
 • 2022-08-17임*섭설치완료
 • 2022-08-17권*한설치완료
 • 2022-08-17김*기설치완료
 • 2022-08-17안*례설치완료
 • 2022-08-17손*민설치완료
 • 2022-08-16하*엽설치완료
 • 2022-08-16임*호설치완료
 • 2022-08-16송*우설치완료
 • 2022-08-16전*중설치완료
 • 2022-08-16이*호설치완료
 • 2022-08-16조*옥설치완료
 • 2022-08-16윤*철설치완료
 • 2022-08-16박*우설치완료
 • 2022-08-16오*록설치완료
 • 2022-08-16황*희설치완료
 • 2022-08-16공*진설치완료
 • 2022-08-16조*준설치완료
 • 2022-08-16홍*훈설치완료
 • 2022-08-16최*운설치완료
 • 2022-08-16박*란설치완료
 • 2022-08-16진*성설치완료
 • 2022-08-16최*휘설치완료
 • 2022-08-16윤*숙설치완료
 • 2022-08-16연*흠설치완료
 • 2022-08-16신*희설치완료
 • 2022-08-16우*원설치완료
 • 2022-08-16장*진설치완료
 • 2022-08-16이*나설치완료
 • 2022-08-16장*호설치완료
 • 2022-08-16김*인설치완료

사은품 지급현황

 • 접수일
 • 이름
 • 지급현황
 • 2022-08-16정*구지급완료
 • 2022-08-16주*호지급완료
 • 2022-08-16이*철지급완료
 • 2022-08-16이*호지급완료
 • 2022-08-16박*영지급완료
 • 2022-08-16박*희지급완료
 • 2022-08-16김*원지급완료
 • 2022-08-16김*림지급완료
 • 2022-08-16정*식지급완료
 • 2022-08-16최*리지급완료
 • 2022-08-16이*중지급완료
 • 2022-08-16이*화지급완료
 • 2022-08-16최*철지급완료
 • 2022-08-16이*선지급완료
 • 2022-08-16김*민지급완료
 • 2022-08-16윤*환지급완료
 • 2022-08-16고*환지급완료
 • 2022-08-16권*웅지급완료
 • 2022-08-16이*규지급완료
 • 2022-08-16김*갑지급완료
 • 2022-08-16차*예지급완료
 • 2022-08-16신*원지급완료
 • 2022-08-16조*걸지급완료
 • 2022-08-16노*도지급완료
 • 2022-08-16박*경지급완료
 • 2022-08-16김*지지급완료
 • 2022-08-16김*현지급완료
 • 2022-08-16임*영지급완료
 • 2022-08-16이*훈지급완료
 • 2022-08-16이*지지급완료
 • 2022-08-16김*정지급완료
 • 2022-08-16이*순지급완료
 • 2022-08-16장*얀지급완료
 • 2022-08-16이*원지급완료
 • 2022-08-16이*인지급완료
 • 2022-08-16박*흠지급완료
 • 2022-08-16유*원지급완료
 • 2022-08-16이*우지급완료
 • 2022-08-16최*영지급완료
 • 2022-08-16함*민지급완료
 • 2022-08-16강*정지급완료
 • 2022-08-16김*영지급완료
 • 2022-08-16김*헌지급완료
 • 2022-08-16안*술지급완료
 • 2022-08-16최*규지급완료
 • 2022-08-16김*지지급완료
 • 2022-08-16김*식지급완료
 • 2022-08-16홍*명지급완료
 • 2022-08-16이*홍지급완료
 • 2022-08-16배*주지급완료
 • 1

  최대현금 당일지급

 • 2

  현금 최고가
  유무선 ★★★만원
  인터넷 ★★만원

 • 3

  최대 사은품 보장제